วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งครั้งแรกโดยใช้ชื่อ โรงเรียนจอมเทียนบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยู่เลขที่ 133/5 หมู่ 8 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ต่อมาได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 โดยมี นายนิวัตร  หมดราคี  เป็นผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาการขาย
พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้ขยายหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  โดยใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการโรงแรม รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2546 วิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มาใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
พ.ศ. 2547 วิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มาใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2546
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2551 วิทยาลัยได้ขอขยายหลักสูตร ของกรมอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
พ.ศ. 2557 วิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556
พ.ศ. 2558 วิทยาลัยได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
          ปัจจุบันวิทยาลัย เปิดสอน 2 ระดับคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  วิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะบริหารการศึกษาตามแนวนโยบายรัฐ  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีสุข สามารถรับใช้สังคมได้เป็นอย่างดี  ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่า เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี   มีวัฒธรรมไทย หัวใจสากล